Croatian page

Pocetna

O projektu

Jezici

Pozadina

Aktivnosti na projektu

Novosti

Publikacije

Partneri

Rezervirano za partnere

Kontaktirajte nas

 

O projektu

Clanak 9. Direktive o energetskim svojstvima zgrada (EPBD) donio je koncept zgrada „gotov nulte“ energije.

„... do 31. prosinca 2020., sve nove zgrade su zgrade gotovo nulte energije; a nakon 31. prosinca 2018. nove zgrade u vlasništvu i koje koriste tijela javne uprave su zgrade gotovo nulte energije“.

Ovo je pocetna tocka projekta RePublic_ZEB koji je usmjeren na energiju i emisije CO2 povezane s postojecim javnim zgradama i njihovom obnovom prema zgradama gotovo nulte energije zbog velikog potencijala energetskih ušteda. RePublic_ZEB pokriva jugoistocnu Europu sa jedanaest partnera u ciljanim državama, te jednim partnerom izvan.

Kljucni cilj projekta je:

  • odrediti troškovno korisne „pakete mjera“ bazirane na ucinkovitim tehnologijama garantirane kvalitete za energetsku obnovu fonda javnih zgrada prema zgradama gotovo nulte energije, koji ce biti standardizirani i prihvaceni od vlasnika zgrada

Iz ovog proizlaze osnovni ciljevi:

  • utvrdivanje trenutnog stanja fonda javnih zgrada kroz vrednovanje potrošnje energije i emisije CO2 na nacionalnoj razini,
  • definiranje referentnih zgrada
  • razvoj zajednickih okvira i ujednacene metodologije za definiciju koncepta zgrada gotovo nulte energije za javne zgrade

RePublic_ZEB projekt ide prema postizanju ovih ciljeva kroz šest radnih paketa (WP)

  1. analiza fonda javnih zgrada i odredivanje referentnih zgrada
  2. utvrdivanje trenutnog stanja i analiza mogucnosti obnove zgrada do razine zgrada gotovo nulte energije
  3. cost-benefit analiza paketa mjera za obnovu prema razini zgrada gotovo nulte energije
  4. strategije i smjernice za zgrade gotovo nulte energije
  5. komunikacija i širenje informacija

 

 

Aktivnosti na projektu 

 

Analiza fonda javnih zgrada i definicija referentnih zgrada

Prikupljanje podataka i analiza potrošnje energije javnih zgrada u svakoj ciljnoj državi, ukljucujuci grijanje, pripremu potrošne tople vode, hladenje i rasvjetu. Ova je analiza usko vezana uz ciljeve RePublic_ZEB projekta te ce uglavnom koristiti podatke IEA, IEE i EASME (ranije EACI) – npr. DATAMINE. Analiza nacionalnih podataka ce omoguciti usporedbu medu zemljama s ciljem odredivanja mjerila energetske ucinkovitosti za razlicite vrste javnih zgrada prema namjeni, velicini i nacinu korištenja. Ove ce se referentne zgrade koristiti kao prototip za razvoj niza standardnih troškovno ucinkovitih mjera (paketa mjera) što ce omoguciti partnerima stvaranje ciljnih grupa javnih zgrada – modela, na kojima ce se ocjenjivati utjecaj primjene kombinacije mjera u obnovi i rekonstrukciji.

Koordinator: Black Sea Energy Research Centre (BSERC)

Kontakt: office@bsrec.bg

 

Utvrdivanje trenutnog stanja i analiza mogucnosti obnove javnih zgrada prema zgradama gotovo nulte energije

Ova ce aktivnost identificirati na prepoznavanje najprikladnijih tehnoloških rješenja na tržištu kojima bi se postigao cilj zgrada gotovo nulte energije za javne zgrade. Analizom postojeceg pravnog okvira ce se identificirati prepreke, utjecaji i trenutna najbolja praksa, kao i ukljuciti rezultati ranijih EU projekata (npr. ENTRANZE, Annex 52 i Annex 53). Tražit ce se sudjelovanje gradevinske industrije i strucnjaka kako bi se odredila grupa dobrih intervencija na zgradama. Najprikladnije tehnologije i sustavi ce se organizirati u „pakete mjera“ za daljnju analizu.

Koordinator: Budapest University of Technology and Economics (BME)

Kontakt: magyar@egt.bme.hu

 

Cost/benefit analiza „paketa mjera“ za obnovu prema zgradama gotovo nulte energije

Ova ce aktivnost odrediti referentne zgrade i paketi mjera u pogledu potencijala ušteda energije i smanjenja troška. Svaki partner ce definirati i primijeniti najpodesnije metode i alate za odredivanje potreba za fosilnim gorivom i obnovljivim izvorima energije te troškove za svaki paket mjera. Generalni cilj je povecanje povjerenja gradevinske industrije i pružanje alata za odabir najpodesnijih i troškovno optimalnih tehnologija. Mogucnost jasnog dokazivanja  potencijala uštede trebala bi ohrabriti graditelje u promociji obnove zgrada do razine gotovo nulte energije vlasnicima javnih zgrada.

Usporedba medu državama ce identificirati nesigurnosti  i omoguciti analizu osjetljivosti. Kao dio kontrole rezultata provesti ce se pregled prethodnih EU projekata (mpr. Annex 52 i Annex 56) i studija (BPIE: Primjena troškovno optimalne metodologije). Dolje se nalaze dva dijagrama koji pokazuju tok proracuna potrebe za energijom i postupke troškovne optimalizacije.

Koordinator: Politecnico di Torino (POLITO)

Kontakt: vincenzo.corrado@polito.it

 

Strategije i smjernice za zgrade gotovo nulte energije

Ova je aktivnost usmjerena na promociju i razvoj smjernica za ubrzanje rekonstrukcija javnih zgrada prema standardima zgrada gotovo nulte energije. Ciljna skupina za ove smjernice najbolje prakse ukljucuje gradevinsku industriju, održavatelje zgrada, vlasnike velikog broja zgrada i graditelje. Promotivne aktivnosti ce biti pracene nizom preporuka politike omogucavanja implementacije standarda zgrada gotovo nulte energije u svakoj državi. Predložene definicije zgrada gotovo nulte energije i mjernice ce se razviti u suradnji s kreatorima politike. Prihvacanje bottom-up pristupa ce podržati prakticnu primjenu inicijative za obnovui na razinu zgrada gotovo nulte energije i donijeti mjerljivi rezultat.

Koordinator: Laboratório Nacional de Energia e Geologia I.P / National Laboratory for Energy and Geology (LNEG)

Kontakt: laura.aelenei@lneg.pt 

 

Komunikacija i širenje informacija

Ove ce aktivnosti diseminacije omoguciti razmjena mišljenja i ideja medu partnerima s ciljem podrške strateškom planiranju projekta. Ukupni cilj je povecati prisutnost rezultata projekta na lokalnoj, nacionalnoj i europskoj razini kroz niz ciljanih diseminacijskih aktivnosti.

Koordinator: Building Research Establishment (BRE)

Kontakt: republicZEB@bre.co.uk 

 

Novosti

RePublic_ZEB: Novosti 1

RePublic_ZEB: Novosti 2

RePublic_ZEB: Novosti 3