Slovenian page

Domov

O projektu

Jeziki

Ozadje

Projektne aktivnosti

Novice

Publikacije

Partnerji

Področje za partnerje

Kontakt

 

O projektu

Direktiva EU o energetski učinkovitosti stavb (direktiva EPBD) v 9. členu uvaja pojem "skoraj ničenergijskih stavb" (nZEB):

"... do 31. decembra 2020 morajo biti vse nove stavbe skoraj ničenergijske stavbe; po 31. decembru 2018 morajo biti vse nove javne stavbe skoraj ničenergijske (v lasti ali najemu) in biti morajo zgled preostalim".

To je izhodišče projekta RePublic_ZEB, ki je osredotočen na energijo in emisije CO2, povezanih z obstoječimi javnimi stavbami in njihovo skoraj ničenergijsko prenovo, zaradi velikega potenciala prihranka energije. V konzorciju projekta Intelligent Energy Europe Republic_ZEB sodeluje enajst partnerjev, pri čemer je ciljni fokus v jugovzhodnem delu Evrope, od koder prihaja 10 partnerjev.

Osnovni cilj projekta je:

  • Določiti stroškovno-učinkovite "svežnje ukrepov", ki temeljijo na učinkoviti in kvalitetni uporabi materialov in tehnologij za prenovo stavb javnega smeri nZEB, ki so standardizirani in privzeti s strani gradbenikov in lastnikov stavb.

Iz tega izhajajo trije temeljni cilji:

  • najsodobnejša ocena stanja javnega stavbnega fonda preko ocene rabe energije in emisij CO2 za posamezne države,
  • opredeliti referenčne stavbe, 
  • razviti skupen okvir in usklajeno metodologijo za opredelitev nZEB koncepta za javne zgradbe.

RePublic_ZEB si prizadeva za dosego teh ciljev prek naslednjih šestih delovnih paketov (WPs):

  1. Analiza javnih stavb in opredelitev referenčnih stavb
  2. Ocena trenutnega stanja in analiza možnosti za prenovo javnih stavb v smeri nZEB
  3. Analiza stroškovno-učinkovitih "svežnjev ukrepov" za obnovo v smeri nZEB
  4. Strategije in smernice proti skoraj ničenergijskim stavbam
  5. Komunikacija in diseminacija projekta 

 

Projektne aktivnosti

Ključne aktivnosti projekta RePublic_ZEB vključujejo:

 

Analizo javnega stavbnega fonda in definicijo referenčne stavbe

Delavni paket vsebuje nabor podatkov ter analizo rabe energije javnih stavb po posameznih državah. To so podatki o ogrevanju, pripravi tople vode, hlajenju in razsvetljavi. Analiza je tesno povezana s projektnimi cilji, saj bodo med drugim uporabljeni tudi podatki od IEA, IEE in EASME, prej znanim kot EACI (npr. DATAMINE). Nacionalna analiza podatkov bo omogočila primerjavo med državami z namenom, da se pripravijo merila energetske učinkovitosti za različne kategorije javnih stavb, glede na uporabo, velikost ter drugih parametrov. Oblikovane bodo referenčne stavbe, na katerih bo pripravljen nabor standardnih stroškovno učinkovitih ukrepov (“paket ukrepov”). Na ta način bodo partnerji lahko pripravili ciljno skupino javnih stavb, ki bodo predstavljeni kot študijski primeri, z namenom ocenjevanje vpliva sprejetja ukrepov v času prenove.

Koordinator delovnega paketa: Black Sea Energy Research Centre (BSERC)

Kontakt: office@bsrec.bg

 

Ocena obstoječega stanja in analiza možnosti za obnavljanje javnih stavb v smeri sNES

V tem delu bodo opredeljene najbolj ustrezne gradbene tehnologije na trgu, da bi z njimi dosegli cilje sNES stavbe v javnem fondu. Analiza obstoječe zakonodaje se bo osredotočila na identifikacijo ovir in obstoječih najboljših primerov v praksi, kot tudi integracijo predhodnih EU projektov (npr. ENTRANZE, priloga 52 in 53). Da bi ustvarili veljaven niz posegov, bo potreben prispevek in sodelovanje s strokovnjaki iz industrije. Najprimernejše gradbeni sistemi in tehnologije bodo organizirani v "svežnjev ukrepov", ki bodo še dodatno analizirali v naslednjem delovni dejavnosti.

Koordinator delovnega paketa: Budapest University of Technology and Economics (BME)

Kontakt: magyar@egt.bme.hu

 

Analiza stroškov in prihrankov »paketa ukrepov« za sNES prenovo

Namen delovnega paketa je ocena referenčnih stavb in »paketov ukrepov«, glede na njihovo rabo energije in potencialnimi prihranki. Vsak partner je zadolžen za identifikacijo in uporabo najbolj primernih metod za določanje zahtev glede fosilnih goriv in obnovljivih virov energije, povezanimi s stroški posameznega »paketa ukrepov«. Glavni cilj je povečati zaupanje v gradbeni industriji in nuditi uporabniku prijazno orodje za izbiro najprimernejših in stroškovno optimalnih tehnologij. Le z jasnim prikazom možnih prihrankov v stavbah je možno omogočiti in spodbuditi gradbenike za promoviranje sNES prenov pri lastnikih javnih stavb.

Primerjava med državami bo opredelila potencialne nejasnosti in omogočila zaključek analiza občutljivosti. Kot del testiranja rezultatov bo narejen tudi pregled prejšnjih EU projektov (npr. priloga 52 in 56) ter študij (BPIE: Implementing the cost-optimal methodology).

Koordinator delovnega paketa: Politecnico di Torino (POLITO)

Kontakt:  vincenzo.corrado@polito.it

 

Strategije in smernice proti sNES

Ta dejavnost se osredotoča na spodbujanje in razvijanje smernic za pospešitev obnove javnega stavbnega fonda v smeri sNES standardov. Ciljna skupina smernic najboljše prakse vključuje gradbeno industrijo, stanovanjske organizacije, lastnike stavb in razvijalce energetske politike. V vsaki državi bodo potekale promocijske aktivnosti, kjer bodo predstavljena priporočila za lažje izvajanje sNES standardov. Sprejetje pristopa od spodaj navzgor bo podpiral praktično izvajanje sNES prenov in rezultiral v merljivih rezultatih.

Koordinator delovnega paketa: Laboratório Nacional de Energia e Geologia I.P / National Laboratory for Energy and Geology (LNEG)

Kontakt: laura.aelenei@lneg.pt

 

Komunikacija in diseminacija

Diseminacijske aktivnosti bodo olajšale pretok informacij in izmenjavo možnosti ter idej med partnerji z namenom, da bi pomagali pri strateškem načrtovanju projekta. Glavni cilj je povečati prepoznavnost rezultatov projekta na lokalni, nacionalni in evropski ravni, s serijo usmerjenih diseminacijskih dejavnosti.

Koordinator delovnega paketa: Building Research Establishment (BRE)

Kontakt: republicZEB@bre.co.uk

 

Novice

Bilten N°1

Bilten N°2

Bilten N°3