Bulgarian page

Начало

Проектът RePublic_ZEB

Езици

Обща информация

Дейности по проекта

Новини

Публикации

Партньори

Вход за партньори

Връзка с нас

 

Проектът RePublic_ZEB

Член 9 от Европейската директива за енергийните характеристики на сградите въвежда понятието „Сгради с близко до нулево потребление на енергия”:

“…до 31 декември 2020 г. всички нови сгради са с близко до нулево нетно потребление на енергия; и след 31 декември 2018 г. заетите или притежавани от публични органи нови сгради са с близко до нулево нетно потребление на енергия”.

Това е отправната точка на проекта RePublic_ZEB, който насочва внимание към съществуващите обществени сгради и тяхното обновяване с цел постигане на близко до нулево потребление с оглед на огромния потенциал, с който разполагат за пестене на енергия и емисии на СО2. В географски аспект, проектът обхваща района на юго-източна Европа и по него работят партньори от страните, разглеждани от проекта, и един извън този район.

Главната цел на проекта е да:

  • Дефинира стандартизиран и одобрен от строителите и собствениците на сгради „пакет с мерки”, основаващ се на икономически ефективни и гарантирано качествени технологии за обновяване на обществения сграден фонд, така че да се постигне близко до нулево потребление на енергия.

От тази главна цел произлизат три основни задачи:

  • Оценка на състоянието на обществения сграден фонд чрез изчисляване на специфичните за всяка държава потребление на енергия и емисии на СО2;
  • Определяне на референтни сгради; и
  • Разработване на обща рамка и хармонизирана методология за дефиниране на понятието за „сгради с близко до нулево потребление на енергия” по отношение на обществени сгради.

Проектът RePublic_ZEB ще се стреми да постигне тези цели в рамките на шест работни пакета (РП):

  1. Анализ на обществения сграден фонд и определяне на референтни сгради
  2. Оценка на състоянието и анализ на възможностите за обновяване на обществените сгради, така че да се постигне близко до нулево потребление на енергия
  3. Анализ на икономическата ефективност на „пакети с мерки” за обновяване на сгради с цел постигане на близко до нулево потребление на енергия
  4. Стратегии и насоки за постигане на близко до нулево потребление на енергия
  5. Комуникация и разпространение на информация

 

Дейности по проекта

Основните дейности по проекта RePublic_ZEB включват:

Анализ на обществения сграден фонд и дефиниране на референтни сгради

Събиране на данни и анализ на енергийното потребление (в това число отопление, битова гореща вода, охлаждане и осветление) на публичния сграден фонд във всяка от разглежданите държави. Анализът е тясно свързан с целите на проекта RePublic_ZEB и ще използва главно данни от Международната енергийна агенция, Програма „Интелигентна енергия – Европа” и Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия (ИАМСП), позната досега като ИАКИ (например, проект DATAMINE). Направеният анализ на данните на национално ниво ще позволи да се извърши сравнение между различните държави, така че да се съставят еталонни изисквания за различните видове обществени сгради въз основа на тяхното използване, големина и функции. Тези референтни сгради ще служат като прототипи за разработването на стандартни рентабилни мерки („пакети от мерки”). Това ще позволи на партньорите да определят целева група от обществени сгради, върху които пилотно ще се оцени въздействието от използването на микс от мерки при реновирането и/или обновяването.

Координатор на дейносттта: Черноморски изследователски енергиен център (ЧИЕЦ)

За контакт: office@bsrec.bg 

 

Оценка на състоянието и анализ на възможностите за обновяване на публичния сграден фонд съобразно изискванията за близко до нулево енергийно потребление

В резултат от тази дейност ще се определят най-подходящите строителни технологии на пазара за постигане целите на близко до нулевото енергийно потребление в публичния сграден фонд. Анализ на действащите регулаторни рамки ще разгледа пречките, стимулите и най-добрите практики, а също така ще интегрира резултатите от предишни европейски проекти (като ENTRANZE, Annex 52 и Annex 53). За създаването на сериозен набор от варианти е необходимо съдействието от професионалистите в индустрията. Най-подходящите строителни системи и технологии ще бъдат окомплектовани в „пакети от мерки”, които ще се подложат на допълнителен анализ в следващата дейност от проекта.

Координатор на дейността: Университет за технологии и икономика на Будапеща (BME)

За контакт:  magyar@egt.bme.hu 

 

Анализ на разходите и ползите на „пакетите от мерки” за обновяване съобразно изискванията за близко до нулево енергийно потребление на сградите

Тази дейност включва оценка на референтните сгради и „пакетите от мерки” от гледна точка на потенциала им за пестене на енергия и финансови средства.Всеки партньор отговаря за дефинирането и прилагането на най-подходящите методи и инструменти при определянето на изискванията към изкопаемите горива и възобновяемата енергия и свързаните с всеки „пакет от мерки” разходи. Крайната цел е да се повиши доверието в строителната индустрия и да се предложи лесен за употреба инструмент за избор на най-подходящите и най-оптималните в ценово отношение технологии.Категоричното доказване на потенциала за пестене ще насърчи строителите да популяризират обновяването съобразно изискванията за близко до нулево енергийно потребление сред собствениците на сгради.

Ще се направи сравнение между различните държави с цел установяване на евентуални несъответствия и  завършване на анализа на чувствителността. Като част от тестването на резултатите ще бъде направен преглед на предишни европейски проекти (например, Annex 52 и Annex 56) и изследвания (BPIE: Implementing the cost-optimal methodology).

Координатор на дейността: Политехнически университет на Торино (POLITO)

За контакт:  vincenzo.corrado@polito.it 

 

Стратегии и методически указания по отношение на сградите с близко до нулево енергийно потребление

Тази дейност е посветена на разработването и популяризирането на методически указания за ускоряване обновяването на обществения сграден фонд съобразно стандартите за близко до нулево енергийно потребление. Целевата аудитория на тези ръководства за най-добри практики обхваща строителния бранш, жилищните организации, собствениците на големи сградни фондове и предприемачите.Дейностите по популяризирането ще бъдат съпътствани от набор от препоръки към политиките за улесняване въвеждането на стандарти за сгради с близко до нулево енергийно потребление във всяка страна. Предложените дефиниции и концепции за тези сгради ще бъдат разработени съвместно със съответните отговорни власти. Възприемането на подход отдолу-нагоре ще помогне за практическото изпълнение на инициативите за обновяване на сградите и ще доведе до измерими резултати.

Координатор на дейността: Национална лаборатория за енергетика и геология (LNEG)

За контакт:  laura.aelenei@lneg.pt 

 

Комуникация и разпространение на информация

Дейностите, свързани с разпространението на информация ще позволят по-лесния обмен на мнения и идеи между партньорите и по такъв начин ще се подпомогне стратегическото планиране на проекта. Главната цел е широкото популяризиране на резултатите от проекта  на местно, национално и европейско ниво чрез редица целеви дейности.

Координатор на дейността:Научноизследователски строителен институт (BRE)

За контакт:  republicZEB@bre.co.uk 

 

Новини

Бюлетин, Брой 1 

бюлетин, Брой 2

бюлетин, Брой 3