Greek page

Αρχική

Σχετικά με το έργο

Γλώσσες

Υπόβαθρο

Δράσεις του έργου

Νέα

Δημοσιεύσεις-Ανακοινώσεις

Συμμετέχοντες

Σύνδεση

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

Σχετικά με το έργο

Το άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων εισάγει την έννοια των "Κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας" (nZEB):

".... έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας; και για τα νέα κτίρια που στεγάζουν δημόσιες αρχές ή είναι ιδιοκτησίας τους, η υποχρέωση τίθεται σε ισχύ από τις 31 Δεκεμβρίου 2018".

Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης του έργου RePublic_ZEB, το οποίο επικεντρώνεται στην κατανάλωση ενέργειας και στις εκπομπές CO2 των υφιστάμενων δημόσιων κτιρίων και στην ανακαίνιση τους σε κτίρια nZEB, δεδομένου ότι διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας. Το έργο Republic_ZEB εκτείνεται σε ολόκληρη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με έντεκα εταίρους που βρίσκονται στις χώρες-στόχους και έναν εκτός.

Ο βασικός στόχος του έργου είναι:

  • Ο καθορισμός βελτιστοποιημένων οικονομικά βιώσιμων "πακέτων μέτρων", βασισμένων σε αποτελεσματικές και εγγυημένης ποιότητας τεχνολογίες, για την ενεργειακή ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος των δημοσίων κτιρίων σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, οι οποίες είναι πιστοποιημένες και εγκεκριμένες από τους κατασκευαστές και από τους ιδιοκτήτες των κτιρίων.    

Από τα παραπάνω προκύπτουν τρεις βασικοί επιμέρους στόχοι:

  • Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιριακού αποθέματος των δημοσίων κτιρίων, βάσει της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 ανά χώρα.
  • Προσδιορισμός των κτιρίων αναφοράς, και
  • Ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου και μιας εναρμονισμένης μεθοδολογίας για τον καθορισμό των προδιαγραφών των κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης για τα δημόσια κτίρια.

Το έργο RePublic_ZEB στοχεύει στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων μέσω των παρακάτω δράσεων:

  1. Ανάλυση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος των δημοσίων κτιρίων και προσδιορισμός των κτιρίων αναφοράς.
  2. Εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης και ανάλυση των δυνατοτήτων ανακαίνισης των δημοσίων κτιρίων σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. 
  3. Ανάλυση ανταποδοτικότητας κόστους των "πακέτων μέτρων" για την ανακαίνιση σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB).
  4. Στρατηγικές και οδηγίες για τα κτίρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB).
  5. Δράσεις διάδοσης και ενημέρωσης.

 

Δράσειςτουέργου

Οι βασικές δράσεις του έργου RePublic_ZEB είναι:

Ανάλυση του αποθέματος των δημόσιων κτιρίων και προσδιορισμός των κτιρίων αναφοράς

Η δράση περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση της ενεργειακής κατανάλωσης των δημόσιων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης, του ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), της ψύξης και του φωτισμού σε κάθε χώρα-στόχο. Η ανάλυση αυτή είναι στενά συνδεδεμένη με τους στόχους του έργου RePublic_ZEB και θα χρησιμοποιηθούν κυρίως στοιχεία από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (ΙΕΑ), από το πρόγραμμα «Ευφυή Ενέργεια για την Ευρώπη» (IEE) και από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις μικρές και τις μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), παλαιότερα γνωστός ως EACI (π.χ. Datamine).

Η ανάλυση των δεδομένων σε κάθε χώρα, θα καταστήσει δυνατή τη σύγκρισημεταξύ των χωρών, προκειμένου ναπαραχθούνστοιχεία αναφοράς ενεργειακήςαπόδοσηςγια τους διάφορους τύπουςτωνδημόσιων κτιρίωνμε βάση τη χρήση, το μέγεθος και τη λειτουργία τους. Αυτά τα κτίριααναφοράς θα χρησιμοποιηθούνωςπρότυπα, ώστε στη συνέχεια νααναπτυχθούν μια σειρά απότυποποιημένα ενεργειακά αποδοτικάμέτρα(«πακέταμέτρων»). Αυτόθα επιτρέψει στουςεταίρους ναδιαμορφώσουνμία ομάδα-στόχο"δημόσιων κτιρίων", τα οποία θα χρησιμοποιηθούνως αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, προκειμένουναεκτιμηθεί το αποτέλεσματης υιοθέτησηςενός μίγματοςτωνμέτρωνκατά τη διάρκεια τηςανακαίνισης τους.

Συντονίζεταιαπό: BlackSeaEnergyResearchCentre (BSERC)

Επικοινωνία: office@bsrec.bg

 

Αξιολόγηση τηςυφιστάμενης κατάστασηςκαι ανάλυσητωνευκαιριώνγιατην ανακαίνισηδημόσιων κτιρίωνσε Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (nZEB)

Κατά τη δράση αυτή, θα προσδιοριστούν οι πλέον κατάλληλες τεχνολογίες για τα κτίρια, οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αγορά, και η εφαρμογή τους θα έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη του στόχου για κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB), για το απόθεμα των δημοσίων κτιρίων. Μέσω της ανάλυσης του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου, θα εντοπιστούν τα εμπόδια, οι οδηγοί και οι τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές, ενώ παράλληλα θα ενσωματωθούν τα αποτελέσματα προηγούμενων έργων της Ε.Ε. (π.χ. ENTRANZE, παράρτημα 52 και παράρτημα 53).

Για να δημιουργηθεί ένα αποδοτικό και έγκυρο σύνολο παρεμβάσεων, απαιτείται η παροχή στοιχείων και η συνεργασία από τους επαγγελματίες του κλάδου των κατασκευών. Τα πλέον κατάλληλα συστήματα δόμησης και τεχνολογίες θα διαμορφωθούν σε «πακέτα μέτρων», τα οποία θα αναλυθούν περαιτέρω στην επόμενη δράση.

Συντονίζεται από: Budapest University of Technology and Economics (BME)

Επικοινωνία: magyar@egt.bme.hu 

 

Ανάλυση κόστους/οφέλουςτων«πακέτων μέτρων» γιατηνανακαίνιση των κτιρίων σε Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (nZEB)

Η δράση αυτή θα αξιολογήσει τα κτίρια αναφοράς καθώς και τα «πακέτα μέτρων», με βάση το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους. Κάθε εταίρος είναι υπεύθυνος για τον καθορισμό και την εφαρμογή των πιο κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων για τον προσδιορισμό των ενεργειακών απαιτήσεων από ορυκτά καύσιμα και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και των συναφών δαπανών, για κάθε «πακέτο μέτρων». Απώτερος σκοπός του έργου είναι να αυξηθεί η εμπιστοσύνη του κοινού στον κατασκευαστικό κλάδο, μέσα από την προσφορά ενός φιλικού προς το χρήστη εργαλείου για την επιλογή των κατάλληλων και βέλτιστου κόστους τεχνολογιών. Όντας σε θέση να καταδειχθούν σαφώς οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας, το εργαλείο αυτό θα επιτρέψει στους κατασκευαστές, ενώ παράλληλα θα τους ενθαρρύνει, να προωθήσουν διαδικασίες ανακαίνισης προς κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB) στους ιδιοκτήτες δημοσίων κτιρίων.

Η σύγκριση μεταξύ των χωρών θα διεξαχθεί για τον εντοπισμό τυχόν αβεβαιοτήτων και για την ολοκλήρωση της ανάλυση ευαισθησίας. Ως επαλήθευση των αποτελεσμάτων, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προηγούμενων έργων της ΕΕ (π.χ. παράρτημα 52 και το παράρτημα 56) και μελετών (BPIE: Εφαρμογή του βέλτιστου από πλευράς κόστους μεθοδολογία).

Συντονίζεταιαπό: Politecnico di Torino (POLITO)

Επικοινωνία: vincenzo.corrado@polito.it 

 

Στρατηγικέςκαι οδηγίες για την εφαρμογή κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEBs)

Η δράση αυτή εστιάζει στην προώθηση και την ανάπτυξη οδηγιών για την επιτάχυνση της ανακαίνισης του αποθέματος δημόσιων κτιρίων σε κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB). Το κοινό-στόχος για αυτές τις οδηγίες βέλτιστης πρακτικής περιλαμβάνει τον κλάδο και βιομηχανία των κατασκευών, τους οργανισμούς κατοικίας, τους ιδιοκτήτες των μεγάλων κτιρίων και τις εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Οι δραστηριότητες προώθησης θα συνοδεύονται από μια σειρά συστάσεων πολιτικής για τη διευκόλυνση της εφαρμογής των προτύπων nZEB σε κάθε χώρα. Οι προτεινόμενοι ορισμοί nZEB και τα σχέδια δράσης θα αναπτυχθούν σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς χάραξης πολιτικής. Η υιοθέτηση μιας προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω (bottomup), θα ενισχύσει την πρακτική εφαρμογή των ανακαινίσεων σεκτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (nZEB) και θα οδηγήσει σε μετρήσιμα αποτελέσματα.

Συντονίζεται από: LaboratórioNacionaldeEnergiaeGeologiaI.P / NationalLaboratoryforEnergyandGeology (LNEG)

Επικοινωνία: laura.aelenei@lneg.pt 

 

Επικοινωνία και διάδοση

Οι δράσεις διάδοσης θα διευκολύνουν τη διάχυση των πληροφοριών και την ανταλλαγή επιλογών και ιδεών μεταξύ των εταίρων, προκειμένου να υποβοηθηθεί ο στρατηγικός σχεδιασμός του έργου. Ο γενικότερος στόχος είναι να ενισχυθεί η προβολή των αποτελεσμάτων του έργου σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από μια σειρά στοχευμένων δράσεων διάδοσης.

Συντονίζεταιαπό: Building Research Establishment (BRE)

Επικοινωνία: republicZEB@bre.co.uk 

 

Νέα

Ενημερωτικό Δελτίο Τεύχος 1

Ενημερωτικό Δελτίο 2

Ενημερωτικό Δελτίο 3